Fridtjof Nansens vei 11, Bodø kommune , planID 2023001 - varsel om oppstart av detaljregulering

Det varsles herved om at Fridtjof Nansens vei 11, gnr/bnr 138/4773 og 4171, samt deler av 138/4190, 2633, 4029, 2390 og 143/2, planlegges regulert med sikte på å tilrettelegge for utbygging av næringsvirksomhet i tråd med overordnet plan. Det planlegges utbygging av kombinert formål kontor, hotell og tjenesteyting med tilhørende infrastruktur og parkering. Planområdet utgjør ca. 9,2 daa. Saken er vurdert til å ikke falle inn under forskrift om konsekvensutredning. Det varsles samtidig om oppstart av forhandling om utbyggingsavtale med Bodø kommune. Frist for å komme med innspill til planarbeidet er satt til 10.03.2023.

Fløberget hyttefelt varsel om oppstart av detaljregulering

 

Kunngjøring av igangsatt arbeid med detaljreguleringsplan

Det vil bli holdt et informasjonsmøte med presentasjon av planskisser hos Gnist arkitekter AS i 1. etasje i Sjøgata 5, 8006 Bodø, den 15.02.2022, kl.16.30. Her vil man få presentert planskisser og ha mulighet til å komme med spørsmål.

For ytterligere opplysninger om planarbeidet vises det til vår nettside www.gnistark.no/planprosess/ og Bodø kommunes hjemmeside bodo.kommune.no/arealplaner/ og til Gnist Arkitekter AS, tlf: 480 33 455.

Innspill til planarbeidet sendes Gnist arkitekter AS v/Lorents Urgård, Sjøgata 5, 8006 Bodø eller til lorurg@gnistark.no innen 04.03.2022.

Trålveien 6 og 10, Bodø kommune

Kunngjøring av igangsatt arbeid med detaljreguleringsplan og utbyggingsavtale

Opplysninger om planarbeidet vises på www.gnistark.no/arealplaner/tralveien og informasjon fås ved henvendelse til Gnist Arkitekter AS, tlf.: 480 33 455. Direkte berørte parter tilskrives. Merknader til planarbeidet sendes skriftlig til Gnist Arkitekter AS, Sjøgata 5, 8006 Bodø eller marhan@gnistark.no innen 22.12.2021.

 

Vårt forhold til data

Denne siden benytter seg av cookies for å gi deg en bedre brukeropplevelse.