PLANOMRÅDE:

Planområdet vist med rød linje på figur 1 nedenfor utgjør ca. 38 daa og omfatter hele og deler av ovennevnte eiendommer, adkomstvei til området, samt til midtlinja i Saltstraumveien og et stykke i begge retninger av fylkesveien.

Hensikten med planen

Hensikten med planen er å tilpasse ny planavgrensning til eksisterende tomtegrenser, samt å øke antall fritidsboliger fra 11 til totalt 22 stk. I tillegg er det ønskelig å se på eksisterende naust samt å beholde de naust som er innregulert i planen fra før. Friluftsområdet mot sjøen ønskes opprettholdt og området avgrenses ved de naturlige skrenter i landskapet. Det ligger en hensynssone for friluftsliv igjennom planområdet, denne ivaretas gjennom adkomst- og turveien til og igjennom området. Det planlegges i tilknytning til naustrekka etablering av et felleshus med toalettfasiliteter for allmenheten langs sjøen. Det er også ønskelig å tilrettelegge for sjørelaterte aktiviteter for båtutsett, badeplass mm. Parkering skjer på egen tomt. Det planlegges for felles renovasjonsanlegg og eget avløpssystem.

 

Planprosess og medvirkning

Dette brevet sendes til alle berørte parter og andre interessenter slik at de som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet. Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn får berørte parter varsel om dette og kan komme med uttalelser og merknader innen en gitt høringsfrist. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens nettsider.

 

Det vil bli holdt et informasjonsmøte med presentasjon av planskisser hos Gnist arkitekter AS i 1. etasje i Sjøgata 5, 8006 Bodø, den 15.02.2022, kl.16.30. Her vil man få presentert planskisser og ha mulighet til å komme med spørsmål.

 

For ytterligere opplysninger om planarbeidet vises det til vår nettside www.gnistark.no/planprosess/ og Bodø kommunes hjemmeside bodo.kommune.no/arealplaner/ og til Gnist Arkitekter AS, tlf: 480 33 455.

Innspill til planarbeidet sendes Gnist arkitekter AS v/Lorents Urgård, Sjøgata 5, 8006 Bodø eller til lorurg@gnistark.no innen 04.03.2022.

Les varslingsbrev:

Fløberget – Varslingsbrev oppstart av regulering

 

Les referat fra oppstartsmøtet:

Referat oppstartsmøte Fløberget

Vårt forhold til data

Denne siden benytter seg av cookies for å gi deg en bedre brukeropplevelse.